Fusies en Joint Ventures

Twee (of meer) ondernemingen smelten samen tot één geheel of gaan vanuit een gezamenlijk aandeelhoudersbelang  gemeenschappelijke activiteiten  ontplooien.

Partijen gaan gezamenlijk de toekomst in;  dit betekent dat naast de  aandacht voor de uitgangposities bij het aangaan van de fusie of joint venture, met name ook veel nadruk zal moeten liggen op de wijze waarop de toekomstige samenwerking gestalte moet krijgen.

Aspecten die hierbij een rol zullen spelen zijn onder meer:

 • Waardering bij inbreng
  Bij een fusie of joint venture brengt iedere partij haar eigen onderneming of activiteiten in,  in de nieuwe entiteit. De waarde die aan ieders inbreng is toe te kennen, zal in belangrijke mate bepalend zijn voor de eigendomsverhoudingen binnen de nieuwe structuur. Een goed onderbouwde waardering is daarbij een onmisbare tool in het kader van de met de toekomstige partners te voeren onderhandelingen.
 • Management
  Het succes van de toekomstige samenwerking hangt zeker ook samen met de invulling van het management en de managementstructuur. Het zal meestal zo zijn dat bestaande managers van de betrokken partijen ook het nieuwe management gaan vormen. Hoe een en ander concreet wordt ingevuld, is een zaak van onderhandeling bij het aangaan van de fusie of joint venture. Daarbij dienen ook heldere afspraken te worden gemaakt over taken en bevoegdheden en over de wijze waarop verantwoording naar de aandeelhouders moet worden afgelegd over het gevoerde beleid.
 • Aandeelhoudersovereenkomst
  In een aandeelhoudersovereenkomst maken de aandeelhouders onderling afspraken over zaken als :
  – winstverdeling en dividendbeleid
  – benoeming, ontslag en beloning van de directie
  – bevoegdheden van de directie
  – besluitvorming aandeelhouders (voor bepaalde besluiten kunnen gekwalificeerde meerderheden vereist zijn)
  – regels ten aanzien van een eventuele beëindiging van de samenwerking
  – de exit

Het traject van een fusie of joint venture is veelomvattend. Een goede professionele begeleiding door een gespecialiseerde partij  is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol afronden van een dergelijk proces.

Present Value Corporate Finance is zo’n partij die u graag van dienst wil zijn.

Werkwijze

Oriëntatie

 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een fusie of joint venture
 • Opstellen businessplan
 • Waardebepaling
 • Bepalen van de gewenste dealstructuur

Dealfase

 • De onderhandelingen tussen partijen
 • Letter of intent
 • Financiering

Finalisering

 • Boekenonderzoek
 • Contracten
 • Fusie
 • Welke zaken spelen er nog na de fusie?

Referenties

Meer informatie?